Regulamin Sklepu Internetowego www.kamilena.pl 

§ 1 Przedmiot regulacji oraz zasady sprzedaży 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego KAMILENA, działającego pod adresem www.kamilena.pl, składania zamówień Towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane Towary oraz uprawnienia Kupującego związanych z umową sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość.
 2. Sklep internetowy www.kamilena.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (umowa zawierana na odległość).
 3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje 

Wszystkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane poniżej: 

Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Dokument sprzedaży – dokument potwierdzający sprzedaż w formie faktury VAT lub paragonu, wybrany przez Kupującego na etapie składania Zamówienia i dostarczany Kupującemu –
w przypadku paragonu – w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony Towar, a w przypadku faktury – w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego 

Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego Towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego Zamówienia 

Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony Towar, wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia 

Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia Towaru 

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową 

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu 

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kamilena.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać oraz nabywać Towar 

Sprzedawca „KAMILENA” PPHU KRZYSZTOF SŁOBIŃSKI  ul. Rudzka 51, 93-423 Łódź, NIP: 7270001763, Regon: 470512693
Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu a udokumentowana za pomocą Dokumentu Sprzedaży 

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą 

§ 3. Składanie zamówień 

 1. Do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki internetowej np. Chrome, Safari, Firefox itp.
 2. Zamówienie Towaru następuje poprzez wybór Towaru w Sklepie, podejmując kolejne czynności techniczne na postawie wyświetlanych komunikatów, w tym poprzez dodawanie Towarów do koszyka. Kupujący może w każdej chwili obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Towary.
 3. W trakcie realizowania procesu składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania adresu wysyłki Towaru, numeru telefonu, adresu e-mail, wyboru sposobu płatności oraz może także zgłosić chęć otrzymania faktury VAT do paragonu.
 4. Kupujący może dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Zamówień.
 5. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 6. Kupujący jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz
  ponosi odpowiedzialność za jego udostępnienie.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w
  formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), czas realizacji zamówienia, forma i przybliżony termin dostawy.
 8. Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.
 9. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie Towaru. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adresu lub numer telefonu, zamówienie będzie anulowane.

§4. Ceny i płatność 

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu zamówienia. 
 2. Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.
 3. Kupującemu służy prawo wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Wyboru formy płatności, Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia. 
 4. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
  a) płatność przez Internet w systemie PayU/PayPal/Blik w trakcie składania zamówienia, tj. podczas procesu zamawiania Towaru Kupujący dokonuje zapłaty za ten Towar,
  a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;
  b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy: 

„KAMILENA” PPHU KRZYSZTOF SŁOBIŃSKI  ul. Rudzka 51, 93-423 Łódź, NIP: 7270001763, Regon: 470512693 

Nr konta do płatności mBank: 91 1140 2017 0000 4502 0605 3799

 1. Koszt, termin oraz sposób dostawy Towaru wynikają z wybranej przez Kupującego
  w zamówieniu formy dostawy. 

Dostawa towaru 

 1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca w terminie 3 dni (liczonych wyłącznie w Dni robocze) od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na rachunek bankowy Sprzedawcy, wysyła na wskazany przez Kupującego adres zamówiony Towar wraz z Dokumentem Sprzedaży.
 3. Termin wysyłki Towaru może ulec wydłużeniu, jeżeli Sprzedawca ustalił urlop obejmujący ten czas lub jeżeli w opisie Towaru Sprzedawca zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.
 4. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. O statusie zamówienia Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty
  elektronicznej.
 6. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą
  odbioru Towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z Towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru.
 7. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Zamówieniem.

§ 6. Reklamacje 

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są nowe, chyba że Sprzedawca zaznaczył inaczej w opisie Towaru. 
 2. Za wady fizyczne lub prawne rzeczy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego Konsumentem – na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia). 
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Roszczenie Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu.
 6. Kupujący będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres ul. Rudzka 51, 93-423 Łódź
 7. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć Dokument Sprzedaży oraz uzupełniony formularz reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce Kontakt. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa Towaru, wymiana Towaru, zwrot pieniędzy czy obniżenie ceny.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

§ 7. Odstąpienie od umowy 

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j.), Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem ust. 2), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru i oświadczenia wraz z Dokumentem sprzedaży przed jego upływem na adres: ul. Rudzka 51, 93-423 Łódź
 2. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, który
  jest dostępny do pobrania w zakładce Reklamacje. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone również w innej formie – stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a Sprzedawca zwróci Kupującemu, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, dokonane przez niego płatności.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zwracany Towar powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów korzystania w zakresie wykraczającym poza sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania (przymierzenia).

§ 8. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
  danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9. Postanowienia końcowe 

 1. Zdjęcia i opisy użyte do prezentacji Towarów oraz nazwa, domena internetowa, logotypy i inne prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem bądź za zgodą Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
 5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego
  wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2023